Σκοπός

Ο βασικός σκοπός του ΚΕΚ-ΣΕΒΕ-ΣΒΒΕ-ΔΕΘ είναι η κατάρτιση / εκπαίδευση και η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του υφιστάμενου ανθρώπινου δυναμικού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στην οποία έχει πιστοποιηθεί. Η δραστηριότητα αυτή έχει σα στόχους της:
α) τη βελτίωση των ικανοτήτων των εργαζομένων στις επιχειρήσεις, β) την απορρόφηση ποσοστού των ανέργων και γ) την εντατικοποίηση του ρυθμού ανάπτυξης
Το Κέντρο φιλοδοξεί επίσης να αναπτύξει δραστηριότητες στους τομείς των μελετών – τεκμηρίωσης για την αγορά εργασία, της ανάπτυξης καινοτόμων μεθόδων κατάρτισης και μεταφοράς τεχνογνωσίας από το εξωτερικό, της παρακολούθησης της απορρόφησης των εκπαιδευομένων στην αγορά εργασίας, της δραστηριοποίησης στη Βαλκανική και γενικότερα στην Ανατολική Ευρώπη.