Εισηγητές

Το ΚΕΚ ΣΕΒΕ ΣΒΒΕ ΔΕΘ από τη μέχρι σήμερα εμπειρία του στην υλοποίηση των προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης έχει δημιουργήσει Βάση Δεδομένων, η οποία λειτουργεί ως Μητρώο εισηγητών. Οι εκπαιδευτές (περισσότεροι από 200) συμμετέχουν σε όλες σχεδόν τις δραστηριότητες του. Προέρχονται από πολλούς επαγγελματικούς χώρους, είναι συνήθως σύμβουλοι, ανώτερα – ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών και φορέων και διαθέτουν μεγάλη επαγγελματική και εκπαιδευτική εμπειρία στα επιστημονικά αντικείμενα που το ΚΕΚ δραστηριοποιείται. Με τους συνεργάτες αυτούς το ΚΕΚ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με στόχο την ανταλλαγή απόψεων αλλά και την υποβοήθηση υλοποίησης του έργου του (μελέτες, εξελίξεις σε θέματα κατάρτισης, αγορά εργασίας, εκπαιδευτικά προγράμματα κ.α.).

Με τη συγκρότηση του Μητρώου Εκπαιδευτών/ τριών Σ.Ε.Κ από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.), ένας μεγάλος αριθμός των συνεργαζόμενων εκπαιδευτών, αφού υπέβαλε αίτηση πιστοποίησης ύστερα από προτροπή, υποστήριξη και υποβοήθηση του ΚΕΚ, εντάχθηκε σ’ αυτό, με αποτέλεσμα το ΚΕΚ να δημιουργήσει ένα δικό του υπομητρώο πιστοποιημένων εισηγητών.
Οι εκπαιδευτές, οι οποίοι απασχολούνται για την υλοποίηση των προγραμμάτων, επιλέγονται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:
Καλή γνώση τουλάχιστον ενός από τα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος Πιστοποιήσεις στα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματοςΕκπαιδευτική εμπειρία Επαγγελματική εμπειρία Μεταδοτικότητα των γνώσεων Μεταπτυχιακές σπουδές Αξιολόγηση προηγούμενης συνεργασίας (αν έχει προηγηθεί)