ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Στο πλαίσιο των ενεργειών του το ΓΠΑ προσπαθεί να επιτύχει:

1. Την αποτελεσματική διασύνδεση των ενεργειών κατάρτισης του εκάστοτε προγράμματος με τις συνθήκες απασχόλησης στην επιλεγμένη ειδικότητα.

2. Την απορρόφηση όσο το δυνατό μεγαλύτερου αριθμού των καταρτισθέντων του στην αγορά εργασίας
Για την υλοποίηση όλων των στόχων που εξυπηρετεί η λειτουργία του ΓΠΑ, ενεργοποιούνται μηχανισμοί, δομές και ανθρώπινοι πόροι, όπως:

3. Μηχανισμοί δημοσιοποίησης των εταίρων του ΚΕΚ ΣΕΒΕ, ΣΒΒΕ, ΔΕΘ (δελτία τύπου, newsletters, fax και επιστολές σε επιχειρήσεις μέλη των συνδέσμων, ενημερωτικά έντυπα κλπ.)

4. Μηχανισμοί προώθησης στην Απασχόληση για την υποβοήθηση της αύξησης της απασχολησιμότητας των καταρτισθέντων μετά το πέρας της κατάρτισης. Στους μηχανισμούς περιλαμβάνονται τα δημόσια γραφεία εργασίας που λειτουργούν υπό τον ΟΑΕΔ (ΚΠΑ), όπως και τα γραφεία διαμεσολάβησης που λειτουργούν νομίμως (γραφεία διασύνδεσης των ΑΕΙ και ΤΕΙ, γραφεία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ιδιωτικά γραφεία συμβούλων εργασίας κ.α.).

5. Μηχανισμός παρακολούθησης της τοπική αυτοδιοίκησης, τοπικών κοινωνικών φορέων, εργοδοτικών οργανώσεων και μεμονωμένων εργοδοτών, συνδικαλιστικών οργανώσεων και άλλων εκπροσωπήσεων των κοινωνικών εταίρων, που αξιολογεί τις τοπικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, τις θέσεις απασχόλησης, τις απαιτούμενες δεξιότητες για την κάλυψή τους, με κύριο σκοπό όχι μόνο την παροχή πληροφόρησης στους καταρτιζόμενους και μέλη της ομάδας στόχου γενικότερα, για την αγορά εργασίας, αλλά την εξασφάλιση για αυτούς των θέσεων εργασίας που προσφέρονται, βελτιώνοντας την πρόσβασή τους στην απασχόληση

6. Αρμόδιοι φορείς άσκησης πολιτικών απασχόλησης

7. Στελέχη επιχειρήσεων-μελών των εταίρων του ΚΕΚ

Υπηρεσίες και Μεθοδολογία Προώθησης στην Απασχόληση

Οι υπηρεσίες που προσφέρει το ΓΠΑ του ΚΕΚ χρονικά ξεκινούν με τη λήξη της θεωρητικής κατάρτισης και ολοκληρώνονται 6 μήνες μετά το πέρας της κατάρτισης.

Η μεθοδολογία προώθησης στην απασχόληση που ακολουθείται και οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο της, αναλύονται ως εξής:
1. Με τη λήξη της θεωρίας του προγράμματος και μέχρι τη λήξη της πρακτικής άσκησης ο υπεύθυνος του ΓΠΑ ορίζει συναντήσεις με κάθε ένα καταρτιζόμενο, διάρκειας 60 λεπτών , όπου εξετάζονται αναλυτικά τα βιογραφικά στοιχεία και το profile του καταρτιζομένου, οι επαγγελματικές του φιλοδοξίες και προοπτικές και καταγράφονται οι πιθανοί κλάδοι απασχόλησης που τον ενδιαφέρουν στο Ατομικό Δελτίο Απασχόλησης κάθε καταρτιζομένου. Επιπλέον, παρέχεται:

 

Πληροφόρηση σχετικά με την κατάσταση του κλάδου και του επαγγέλματος πάνω στο καταρτίστηκαν

Ατομική Συμβουλευτική σχετικά με
- Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικών επιστολών
- Συνέντευξη επιλογής προσωπικού
- Σχεδιασμός σταδιοδρομίας
- Λήψη αποφάσεων
- Οργάνωση χρόνου προγράμματος
- Τεχνικές αναζήτησης εργασίας
- Σύνταξη συνοδευτικών επιστολών

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας, μέσω της οποίας γίνεται προσπάθεια να βοηθηθεί το άτομο να αναζητήσει τις δικές του λύσεις στο πλαίσιο της πραγματικότητας της αγοράς εργασίας στην οποία απευθύνεται

 

2. Παράλληλα με τις συναντήσεις αυτές πραγματοποιούνται οι ακόλουθες ενέργειες:

 

Διερεύνηση τοπικής αγοράς εργασίας: Καταγράφονται οι τάσεις και οι ευκαιρίες απασχόλησης για τους καταρτισθέντες στη συγκεκριμένη αγορά εργασίας που περιγράφεται από το πρόγραμμα.

Καταγραφή των επιχειρήσεων και των ζητούμενων προσόντων: Καταγράφονται επιχειρήσεις (με τη μορφή καταλόγου) της τοπικής αγοράς εργασίας που μπορούν να λειτουργήσουν ως δυνητικές «δεξαμενές απασχόλησης» για την απορρόφηση των ανέργων που καταρτίσθηκαν. Η βάση καταγραφής των εργοδοτών – επιχειρήσεων θα αξιοποιηθεί στη σύνδεσή της με την αντίστοιχη βάση καταγραφής των καταρτιζόμενων, γεγονός που θα αποτελέσει το «κλειδί» της προώθησης της απασχόλησης της ομάδας στόχου.

 

Με τη λήξη της πρακτικής άσκησης, ο Υπεύθυνος του ΓΠΑ παρακολουθεί την απορρόφηση των καταρτισθέντων στην αγορά εργασίας και ορίζονται επιπρόσθετες συναντήσεις με τους καταρτισθέντες (εφόσον κρίνονται αναγκαίες ή ζητηθεί από τους ίδιους), οι οποίοι δεν κατόρθωσαν να βρουν θέση εργασίας. Στη φάση αυτή οι ενέργειες του ΓΠΑ εντατικοποιούνται και περιλαμβάνουν:

 

Επικοινωνία και δράσεις προώθησης προς τις επιχειρήσεις:
Στη φάση αυτή σχεδιάζονται και υλοποιούνται δράσεις που απευθύνονται προς επιχειρήσεις για τη διεύρυνση των σχέσεων και του σταθερού πλαισίου συνεργασίας του ΚΕΚ με αυτές. Ενδεικτικά αναφέρονται:

α) επιχειρήσεις στις οποίες στέλνεται ερωτηματολόγιο ή γίνεται τηλεφωνική επικοινωνία για τη διερεύνηση των αναγκών τους σε καταρτισμένο εργατικό δυναμικό. Επίσης, πραγματοποιείται επικοινωνία με μέλη του ΣΕΒΕ και ΣΒΒΕ, τα οποία ενημερώνονται για το profile των καταρτιζομένων

Υποστήριξη των καταρτισθέντων για την επαφή τους με τις επιχειρήσεις:
Στη φάση αυτή ο Υπεύθυνος ΓΠΑ κλείνει ατομικά ραντεβού των καταρτιζομένων με επιχειρήσεις, οι οποίες έδειξαν πρόθεση απασχόλησης ατόμων και ολοκληρώνεται η σύνταξη του ατομικού φακέλου κάθε υποψηφίου (βιογραφικό σημείωμα, πιστοποιητικά, συνοδευτική επιστολή, συστατικές επιστολές).Ακόμη, ο υπεύθυνος του ΓΠΑ προωθεί τους ολοκληρωμένους προσωπικούς φακέλους των καταρτιζομένων στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, καθώς και σε ιδιωτικά γραφεία ευρέσεως εργασίας.

 

3. Με τη λήξη των ενεργειών αυτών και με το πέρας 3 μηνών από τη λήξη του προγράμματος γίνεται μια δεύτερη αποτίμηση της εργασιακής κατάστασης των καταρτισθέντων. Ορίζονται συναντήσεις με τους καταρτισθέντες, οι οποίοι εξακολουθούν να είναι άνεργοι, κατά τη διάρκεια των οποίων επαναλαμβάνονται οι ενέργειες που έχουν περιγραφεί παραπάνω: ατομική συμβουλευτική, επανεξέταση και των προσφερόμενων θέσεων εργασίας, των επιχειρήσεων που πιθανόν μεσοπρόθεσμα να αναζητήσουν στελέχη, καθώς και των δυνατοτήτων περαιτέρω επιμόρφωσης του καταρτιζομένου, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για την ένταξη του στην αγορά εργασίας με καλύτερους όρους
4. Τέλος, οι ενέργειες στήριξης του ΓΠΑ ολοκληρώνονται με το πέρας 6 μηνών από τη λήξη του προγράμματος, οπότε και γίνεται η πρώτη επίσημη παρακολούθηση των καταρτισθέντων στην αγορά εργασίας.

Το ΚΕΚ ΣΕΒΕ-ΣΒΒΕ-ΔΕΘ στην προσπάθεια του να στηρίξει τους άνεργους καταρτισθέντες του στην σύνδεση τους με την αγορά εργασίας, για την τοποθέτηση τους σε θέσεις απασχόλησης, δημιούργησε Γραφείο Προώθησης στην Απασχόληση (ΓΠΑ), το οποίο λειτουργεί από την προηγούμενη τριετία.