Λειτουργία του γραφείου απασχόλησης

Στο πλαίσιο λειτουργίας του ΚΕΚ ΣΕΒΕ-ΣΒΒΕ-ΔΕΘ δημιουργήθηκε Γραφείο Προώθησης στην Απασχόληση (ΓΠΑ) με κύρια αποστολή του να διευκολύνει τους καταρτισθέντες του στην πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας.
Πρόκειται ουσιαστικά για ένα σύστημα σύζευξης της προσφοράς με τη ζήτηση εργασίας με λειτουργίες που αφορούν στη συστηματική συγκέντρωση, επεξεργασία και διακίνηση πληροφοριών που αφορούν στα χαρακτηριστικά των διαθέσιμων κενών θέσεων εργασίας στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τα χαρακτηριστικά των καταρτισθέντων ανέργων που είναι διαθέσιμοι να αναλάβουν θέσεις εργασίας ή των ήδη εργαζομένων που επανακαταρτίστηκαν και επιθυμούν να βρουν άλλη εργασία.
Ειδικότερα, ο ενεργητικός ρόλος του συστήματος σύζευξης του Γραφείου Απασχόλησης του ΚΕΚ, συνίσταται στην:

  1. Ψυχολογική ενίσχυση των ανέργων
  2. Εμβάθυνση και επέκταση των τεχνικών και δυνατοτήτων που διαθέτουν οι άνεργοι για τη διερεύνηση της αγοράς εργασίας
  3. Αντιμετώπιση προβλημάτων κοινωνικής συμπεριφοράς που εμποδίζουν την επαγγελματική σταδιοδρομία, ιδίως στο πλαίσιο των καταρτισθέντων που πάσχουν από κοινωνικό αποκλεισμό (αλκοολισμός, απεξάρτηση κλπ).

Έτσι, η βασική λειτουργία του συστήματος σύζευξης είναι ο συμψηφισμός μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας και η διαχείριση των πληροφοριών που πηγάζουν από θεσμικούς και μη μηχανισμούς που εμπλέκονται στη λειτουργία της αγοράς εργασίας.
Σε αυτό το πλαίσιο το Γραφείου Απασχόλησης προσπαθεί να πετύχει τους παρακάτωστόχους:

  1. Τον έγκαιρο και αποδοτικό επαγγελματικό προσανατολισμό των καταρτισθέντων
  2. Την αποτελεσματική διασύνδεση των ενεργειών κατάρτισης του εκάστοτε προγράμματος με τις συνθήκες απασχόλησης στην επιλεγμένη ειδικότητα.
  3. Την εξασφάλιση της συνέχειας στη συμβουλευτική υποστήριξη των καταρτιζομένων όχι μόνο για όλα τα στάδια του προγράμματος κατάρτισης αλλά και μετά τη λήξη του.