Ενέργειες του γραφείου απασχόλησης

Οι πιο βασικές ενέργειες του Γραφείου Απασχόλησης είναι οι ακόλουθες:
o    Διερεύνηση της τοπικής αγοράς εργασίας για τον εντοπισμό των δυνητικών δεξαμενών απασχόλησης των καταρτισθέντων.
o    Ενημέρωση των καταρτισθέντων για τα προγράμματα Νέων Θέσεων Εργασίας και Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών του ΟΑΕΔ και του Υπουργείου Εργασίας που υλοποιούνται στην περιοχή, ώστε ο υποψήφιος να επιλέξει το καταλληλότερο πρόγραμμα.
o    Ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη των καταρτισθέντων στα θέματα ένταξής τους στην αγορά εργασίας σύμφωνα με την ειδικότητα στην οποία επέλεξαν να καταρτισθούν, καθώς και με το «πνεύμα της πολυειδίκευσης», την οποία επιδιώκεται να αποκτήσουν μετά το τέλος της κατάρτισης.
o    Δημιουργία ενός σταθερά διευρυνόμενου πλαισίου αμφίδρομης πληροφόρησης και συνεργασίας με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων να προωθηθούν οι καταρτισθέντες σε θέσεις εργασίας.
o    Λειτουργία αποτελεσματικών και καινοτομικών μορφών υποστήριξης της σύνδεσης της προσφοράς εργασίας από τους καταρτισθέντες με τη ζήτηση που παρουσιάζει η ειδικότητα στην τοπική αγορά εργασίας.
o    Συστηματική διάχυση προς τοπικούς φορείς των αποτελεσμάτων των ενεργειών προώθησης στην απασχόληση των καταρτισθέντων.
Οι κυριότεροι στόχοι των ενεργειών προώθησης του Γραφείου Απασχόλησης έναντι των καταρτιζομένων είναι οι εξής:
o    Γεφύρωση του ελλείμματος πληροφόρησης σε θέματα αγοράς εργασίας που χαρακτηρίζει την εκάστοτε ομάδα στόχο.
o    Προσαρμογή των καταρτισθέντων στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας (εργασιακή νοοτροπία, δυνατότητες αυτοπαρουσίασης)
o    Ανάπτυξη του κοινωνικού κεφαλαίου από τους καταρτισθέντες
o    Απόκτηση εμπειρίας από τους καταρτισθέντες σχετικά με τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς εργασίας διαμέσου επισκέψεων-ξεναγήσεων στις επιχειρήσεις του κλάδου ή του επαγγέλματος στην οποία αφορά η κατάρτιση.
o    Κάλυψη των αναγκών ενημέρωσης των καταρτισθέντων σχετικά με το επάγγελμα / ειδικότητα για το οποίο καταρτίστηκαν και τις πολλαπλές παραμέτρους που το συνθέτουν (παρουσιάσεις σε ειδικές εκδηλώσεις από έμπειρους επαγγελματίες).
o    Ενεργοποίηση των δομών στήριξης του Γραφείου Απασχόλησης και αξιοποίηση των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων για πιθανές προσλήψεις καταρτισθέντων.
o    Απορρόφηση του μέγιστου δυνατού αριθμού καταρτισθέντων στην αγορά εργασίας.
Οι παραπάνω δράσεις επιχειρείται να επιτευχθούν με την ενεργοποίηση δομών και ανθρώπινων πόρων όπως είναι:
o    Οι μηχανισμοί δημοσιοποίησης των εταίρων του ΚΕΚ (με δελτία τύπου, επιστολές σε επιχειρήσεις-μέλη των συνδέσμων, ενημερωτικά έντυπα, newsletters, κ.λπ.)
o    Η δικτύωση με αρμόδιους φορείς άσκησης πολιτικών απασχόλησης
o    Η ευχέρεια συνεργασίας με στελέχη συνεργαζόμενων επιχειρήσεων
o    Η τήρηση αρχείου με τα στοιχεία και του εργασιακού προφίλ των καταρτισθέντων
o    Οι μηχανισμοί Προώθησης στην Απασχόληση για την υποβοήθηση της αύξησης της απασχολησιμότητας των καταρτισθέντων